Бібліятэкі раёна аказваюць  бясплатныя паслугі:

прадстаўленне інфармацыі пра бібліятэчныя фонды;
- правядзенне кансультацый і падрыхтоўка даведак у пошуку дакументаў    з выкарыстаннем    традыцыйных каталогаў,  электроннага каталога і картатэк;
- выдача  дакументаў праз абанемент бібліятэкі за яе межы на тэрмін усталяваны правіламі карыстання    бібліятэкай; 
- выдача  дакументаў з фонду чытальнай залы для выкарыстання ў межах бібліятэкі на працягу яе    працоўнага часу;
- правядзенне планавых мерапрыемстваў (выставы, агляды, чытацкія канферэнцыі, конкурсы і г.д.); 
- рэгістрацыя і перарэгістрацыя карыстальнікаў бібліятэкі;
- індывідуальнае і масавае інфармаванне чытачоў; 
- абслугоўванне чытачоў пазастацыянарнымі формамі абслугоўвання; 
- арганізацыя вольнага часу дзяцей і дарослых у клубах па інтарэсах і аматарскіх аб'яднаннях;
- абслугоўванне чытачоў аддаленых вёсак з дапамогай бібліёбуса.


Библиотеки района оказывают бесплатные услуги:

- предоставление информации о библиотечных фондах;
- проведение консультаций и подготовка памяток в поиске документов с использованием традиционных каталогов, электронного каталога и картотек;
- выдача  документов через абонемент библиотеки за её пределы на время установленное правилами пользования библиотекой; 
выдача документов из фонда читального зала для использования в пределах библиотеки в течении ее рабочего времени;
- проведение плановых мероприятий (выставки, обзоры, читательские конференции, конкурсы и т.д.);
- регистрация и перерегистрация пользователей библиотеки;
- индивидуальное и массовое информирование читателей;
- обслуживание читателей нестационарными формами обслуживания (подворные обходы);
- организация досуга детей и взрослых в клубах по интересам и любительских объединениях;
- обслуживание читателей отдаленных деревень с помощью библиобуса.